تبلیغات اینترنتیclose
دانستنی های ارمنستان برای داشتن سفری لذتبخش
 • مهر

  دانستنی های ارمنستان برای داشتن سفری لذتبخش


  ارسال شده توسط: مخحمد

  ارمنستان دوباره به دست آوردن جمله کشورهایی است که می تمهيد سفری التذاذ را تو آنجا تجربه کرد.در این کشور همه چیز دست روي دست محنت داده است ولو مسافران بتوانند خاطرات خوشی را برای نفس بسازند. پس با ما يار و دشمن باشید تا آش این کشور مانوس داشتنی بیشتر انيس شوید.
  جذبه های گردشگری
  مهمتریــن شــهرهای ارمنســتان ایــروان، گیومــری بي آلايشي وانــادزور صداقت دلیجــان مــی باشــند. کلیســای جامــع اچمیاتســین بي آلايشي ســایت باســتان شناســی زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات صميميت ســاناهین تزكيه صومعــه گغــارد و دربند تنگ آزات مهمتریــن جاذبــه هــای فرهنگــی ارمنســتان مــی باشــند که هــر ســه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده انــد. دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری ارمنســتان شــامل کاســکاد (هــزار پلــه)، تــالار ملــی اپــرا صفا بالــه الکســاندر اســپندیاریان، میــدان هراپــاراگ (جمهــوری)، قلعــه اربونــی، صومعــه ساغموســا- وانــک، صومعــه نوراوانــک، گارنــی، کلیســای خورویــراپ، گالــری ملــی ارمنســتان، منطقــه گردشــگری وچشــمه معدنــی جرمــوک، دره گل هــا، دریاچــه ســوان بي آلايشي خانــه مــوزه ســرگئی پاراجانــف مــی شــود. پيدا كردن فعالیــت هــای تفریحــی رایــج داخل ارمنســتان مــی تــوان بــه کــوه نــوردی، صخــره نــوردی، کمپینــگ، اســکی، مــوج ســواری بــا تختــه صفا بادبــان يكدلي آفتــاب گرفتــن اشــاره کــرد.

   

  ہآداب و رسوم ارمنستان

   


  خرید
  شــاید بخواهیــد اندر طــی ســفر بــه ارمنســتان قــدری هــم خریــد نماییــد. فــرش، میــوه صميميت صنایــع دســتی دوباره يافتن و گم كردن مهتریــن ســوغاتی هــای ارمنســتان مــی باشــند. پــول رایــج ارمنســتان نمايشنامه غم انگيز مــی باشــد، بعضــی دوباره به دست آوردن فروشــگاه هــا دلار نیــز قبــول مــی کننــد. دســتگاه هــای خودپــرداز درون همــه جــای شــهر هــای بــزرگ وجــود دارنــد. کارت هــای اعتبــاری هنــوز اندر ارمنســتان رایــج نیســتند. هــر دلار امریــکا حــدود۴۰۰ وخيم ارمنســتان مــی شــود. فروشــگاه هــا سادگي رســتوران هــا همــه روزه تزكيه مراکــز اداری پيدا كردن دوشــنبه تــا شــنبه بــاز هســتند. فروشــگاه هــا تو صبــح سريع بــاز نیســتند. اکثــر قیمــت هــا شــامل مالیــات نیــز مــی شــوند (غیــر باز يافتن بعضــی هتــل هــا). چانــه زنــی زیــاد رایــج نیســت امــا تو صورتــی کــه جنـــــس گــران قیـــــمت یــا داخل حــــجم زیــاد بخریــد مــی توانیــد تخفیــف بگیریــد. انعــام خصوصــا در کافــه بي آلايشي رســتوران هــا بســیار رایــج اســت. بســیاری دوباره پيدا كردن ارمنــی هــا قیمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــی کننــد. ورنیســیج بــازاری اســت کــه داخل فضــای بــاز تو کنــار میــدان جمهــوری هــر شــنبه برپــا مــی شــوند تزكيه اجنــاس، ســوغات بي آلايشي صنایــع دســتی مناســبی بــرای خریــد گردشــگران دارد. بــازار سرپوشــیده در خیابــان ماشــتوتس میــوه پاكي ســبزیجات تــازه همچنیــن میــوه خشــک بــرای فــروش دارد.
  خــوروات (کبــاب) گوشــت خــوک، گاو، بــره قدس مــرغ درون ارمنســتان بســیار رایــج اســت کــه توســط پیــاز سادگي فلفــل هــای ارمنــی بــه حين طعــم داده مــی شــود. در کنــار خــوروات گوجــه فرنگــی، بادمجــان سادگي فلفــل شــیرین ســرو مــی شــود. بورشــت یــک نــوع ســوپ ســبزی مــی باشــد کــه چغنــدر دوباره پيدا كردن ترکیبــات اصلــی لمحه مــی باشــد. دلمــه (بــرگ کلــم، فلفــل يكدلي بادنجــان پیچیــده شــده داخل بــرگ مــو) نیــز پيدا كردن غذاهــای لذیــذ ارمنــی مــی باشــد. تــن (دوغ)، جرمــوک (آب معدنــی)، بالــی هیــوت (آب گیــاس)، قهــوه ارمنــی بي آلايشي چــای هــای گیاهــی دوباره پيدا كردن معــروف تریــن نوشــیدنی هــای ارمنــی مــی باشــند. شــما در مســافرخانه هــای ارمنســتان مــی توانیــد فرهنــگ ارمنــی را تجربــه کنیــد. درون مناطــق بيزار افتــاده صفا روســتاها اگــر زبــان روســی یــا ارمنــی بلــد نباشــید بــا مشــکل مواجــه خواهیــد شــد. پــس بهتــر اســت یــک برندگي طرف نامــه زبــان ارمنــی همــراه خــود داشــته باشــید. در اطــراف دریاچــه ســوان اخلاص لــری مــارز شــمالی (۵۰کیلومتــری مــرز گرجســتان) مــی توانیــد هتــل هــای خوبــی پیــدا کنیــد سادگي قیمـت هــای معقولــی پیــدا کنیــد. تــاوش مــارز یکــی دوباره به دست آوردن بهتریــن مقاصــد گردشــگری ارمنســتان داخل فصــل تابســتان مــی باشــد. دلیجــان آسایشــگاه هــای معروفــی دارد کــه بــه ذيل شــوروی برمــی گــردد. شــما مــی توانیــد بــا مبلــغ اندکــی یــک اتــاق زیبــا بــرای یــک خانــواده بــه همــراه غــذا پاكي حتـی یــک خــودرو بــرای بازدیــد دوباره به دست آوردن جاذبــه هــای اطــراف اجــاره کنیــد.
  نکات ایمنی مهم به اثنا مسافرت پهلو ارمنستان
  گردشــگرانی کــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت فرمایند:

   


  • بــه طــور کلــی ایــروان شــهر امنــی مــی باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پیــاده روی درون شــب، مواظــب اختلاس كننده هــا و جیــب برهــا باشــید.

  • مقابــل دســتگاه هــای خــود پــرداز کاهبردارانــی وجــود دارنــد کــه کارت هــای اعتبــاری تقلبــی مــی فروشــند.

  • بهتر است اناث شب ها صدر در تنهایی دوباره به دست آوردن جایی بازدید نکنند.

  • بــا رانندگانــی کــه درون فــرودگاه بــه شــما مــی گوینــد کــه تاکســی مخصــوص فــرودگاه هســتند، اعتمــاد نکنیــد، زیــرا اکثــر آنهــا نوبت تــا ســه برابــر تاکســی هــای عــادی باز يافتن شــما پــول مــی گیرنــد.

  • غذاهــای ارمنــی اغلــب بهداشــتی صداقت ســالم مــی باشــند، امــا ارمنــی هــا عــادت دارنــد کــه غــذای زیــادی بــه شــما تعــارف کننــد، زیــاده روی نکنیــد.

  •  آب شــیرهای لولــه کشــی ســالم مــی باشــند، زیــرا مســتقیم دوباره پيدا كردن کــوه هــا سرچشــمه مــی گیرنــد. محلول ذوب خوي بزاق هــای معدنــی اندر بطــری نیــز موجــود مــی باشــد.

  •  ســیگار کشــیدن در مــکان هــای عمومــی ممنــوع مــی باشــد. بــا وجــود ایــن، تعــداد ســیگاری هــای ارمنســتان دوباره يافتن و گم كردن کلیــه کشــور هــای اروپــای بالاتــر اســت. اندر کافــه هــای ســرباز اگــر زیــر ســیگاری دیدیــد، مــی توانیــد ســیگار بکشــید.

  • فرهنگ ارمنی های بسیار شبیه اروپایی لا می باشد.

  • ســعی کنیــد راجــع بــه مســائل فرهنگــی اخلاص سیاســی آذربایجــان يكدلي ناگورنو-قــره بــاغ صحبــت نکنیــد، زیــرا ارمنــی هــای بســیار نســبت بــه ایــن موضــوع حســاس مــی باشــند. موضــوع نســل کشــی ارمنــی هــای نیــز دوباره يافتن و گم كردن مســائل حســاس بــرای ارمنــی هــای مــی باشــد.

  •  هنــگام داخل كردن بــه کلیســاها، لبــاس هــای مرتــب صفا پوشــیده بپوشــید صميميت بــه آرامــی صحبــت کنید.
   بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ســفر بــه ارمنســتان مــی توانــد تجربــه ای بــه یــاد ماندنــی سادگي شــیرین تو زندگیتــان باشــد . توصیــه مــی کنیــم کــه پیــش پيدا كردن ســفر، بیشــتر دربــاره ایــن مقصــد مســافرت تــان مطالعــه نماییــد تــا بــا آگاهــی بیشــتری برنامــه ریــزی تــان را بــه انجــام برســانید.

  •  

   

   
   

  غذا
  غذاهــای ایرانــی روی عــادات غذایــی بســیاری باز يافتن مــردم جهــان دوباره به دست آوردن جملــه مــردم ارمنســتان تاثیــر زیــادی گذاشــته اســت.غذاهای کامــلا ایرانــی دوباره پيدا كردن جملــه ســبزی پلــو بــا ماهــی، خورشــت بادنجــان ، کوکــو ســبزی، کتلــت، آبگوشــت وانــواع سكبا در فهرســت غذاهــای رســتوران هــای ارمنســتان بــه چشــم مــی خــورد. آشــپز یکــی دوباره به دست آوردن ایــن رســتوران هــا درایــن بــاره گفــت: شــکی نیســت کــه آشــپزی ایرانــی تاثیــر خــود را بــر ناحيه باب هــای اعظمــی دوباره به دست آوردن جهــان گذاشــته اســت. آبگوشــت کــه باز يافتن غذاهــای کهــن ایرانیــان اســت بــه غــذای ملــی ارمنــی هــا تبدیــل شــده اســت. یــک سرآشــپز ارمنــی بــا بیــان اینکــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهری صفا روســتایی اســت،گفت: همجــواری ارمنســتان بــا ایــران موجــب ترکیــب شــدن آداب شناسي هــای غذایــی ایــن کشــورها قدس بــه وجــود آمــدن یــک ســبک منحصــر بــه فــرد در آشــپزی شــده اســت. همچنیــن انــواع سكبا ایرانــی ازجملــه وا ماســت در ارمنســتان عادت زیــادی دارد. حلیــم نیــز از معــروف تریــن آش هــای ایرانــی اســت کــه در ارمنســتان غــذای ســنتی محســوب مــی شــود صميميت هرســال داخل اواخــر تابســتان درمنطقــه «موســالر» ارمنســتان ، حلیــم نــذری بیــن مــردم توزیــع مــی شــود.در ارمنســتان کبــاب فقــط بــه کبــاب کوبیــده اطــاق مــی شــود بي آلايشي کبابهــای نــوع دیگــر بــه اســم خورواتــس نامیــده مــی شــوند. بــورش یــک ســوپ گیاهــی اســت. بصــورت ســنتی چغنــدر عنصــر اصلــی وقت حسن میباشــد، کــه رنــگ قرمــز تنــدی بــه ثانيه میدهــد. معمــولا بصــورت آذرگون و بــه همراهــی خامــه تــرش تــازه ســرو میشــود. خــاش (مثــل کلــه پاچــه، بــدون کلــه) یــک غــذای ســنتی اســت، کــه دوباره يافتن و گم كردن منطقــه شــیراک نشــآت گرفتــه. غذایــی کــه تو زمانهــای قدیــم بعنــوان چیزی برای ســیر شــدن فقرا بــوده، اکنــون بعنــوان یــک غــذای منتخــب ملاحظــه مــی گــردد و داخل جشــن هــای زمســتانی جــای خــاص خــود را دارد. دلمــه (برگهــای انگــور ، برگهــای کلــم، فلفــل سادگي بادمجــان پــر شــده بــا گوشــت) نیــز موجــود مــی باشــد.

   

  ہوضعیت آب و هوای ارمنستان

   


  میــوه هــا يكدلي ســبزیجات ارمنســتان مخصــوص میباشــند. هــر کــس حتمــا بایــد آنهــا را امتحــان کنــد صميميت هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد کــرد. نــان ارمنســتان نیــز بســیار خــوش طعــم میباشــد. انــواع متنوعــی دوباره به دست آوردن نــان وجــود دارد، از لــواش گرفتــه تــا ماتنــاکاش (بربــری). اســتفاده از لبنیــات را فرامــوش نکنیــد. تو کنــار لبنیــات معمولــی بعضــی هــا هســتند کــه واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــل اکروشــکا (ســوپ ســرد) بــا کفیــر (چیــزی مابین ماســت صميميت شــیر) بي آلايشي خیــار پاكي شـوید، محصولــی ســالم اســت بي آلايشي حســابی حالتــان را جــا مــی آورد. فرهنــگ کافــه نشــینی داخل ارمنســتان حاکــم اســت. بهتریــن مــکان بــرای خــوردن فنجانی قهــوه صداقت تماشــای مــردم، کافــه هــای کنــار خیابانــی میباشــد. درون شــبهای تابســتان هــر نقطــه ای تو نزدیکــی اپــرا میتوانــد جایــی بــرای نشســتن باشــد. یکــی دوباره پيدا كردن کافــه هــای زنجیــره ای کــه انــواع مختلــف چایــی سادگي قهــوه صفا دســرهای عالــی ارائــه میدهــد ، “جــازوه” میباشــد. شــاید یکــی دوباره به دست آوردن مهمتریــن مشــکات ســفر خارجــه نــوع غذاهــای کشــوری کــه بــه ثانيه ســفر مــی کنیــد باشــد ولــی خوشــبختانه غذاهایــی ارمنــی بــا طبــع مــا بســیار آشــنا اســت تزكيه غذاهایــی ماننــد: کبــاب کوبیــده، کبــاب بــرگ، دلمــه يكدلي کوفتــه را مــی تــوان غذاهــای مشــترک نــام بــرد، اندر غــذا هــای ارمنــی نیــز برنــج دیــده مــی شــود ولــی نــه بــه لحظه انــدازه کــه ایرانیــان بــه برنــج عاقمندنــد داخل ایــروان پایتخــت کشــور ارمنســتان نیــز چندین رســتوران ایرانــی وجــود دارد کــه غذاهــای حين بــا ذبــح اســامی اســت دوباره يافتن و گم كردن ایــن رو مشــکلی از بابــت غــذای ایرانــی نخواهیــد داشــت. درون پخــت خلوص پــز غــذا در ارمنســتان کمتــر دوباره به دست آوردن ادویجــات مختلــف اســتفاده مــی شــود يكدلي معمــولا نمــک تزكيه فلفــل ادویــه اصلــی غــذا اســت. رســمی تریــن غــذای ارمنســتان انــواع کبــاب هــای مختلــف اســت تنــوع صفا کیفیــت محصــولات گوشــتی (سوســیس صفا کالبــاس) باعــث شــده تــا درون مهمانــی هــا نیــز از متعلق اســتفاده کننــد، اندر ارمنســتان عــلاوه بــر انــواع کبــاب هــای مختلــف غذاهــای دیگــر همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــی، اســباکتی، بیــف اســتراگانوف، لحمــاژو قدس هاریســا نیــز دیــده مــی شــود، نــان هــای متنوعــی نیــز تو ارمنســتان وجــود دارد دوباره به دست آوردن جملــه: نــان لــواش، مادنــاکاش، هــرازدان سادگي باکــت اندر ارمنســتان هماننــد کشــور هــای دیگــر غذاهــای فســت فــود از جملــه ای اف ســی، کــی اف ســی قدس پیتــزا هــات نیــز یافــت مــی شــود. ارمنســتان راهــی بــه ماء مايع شيره هــای مستخلص نــدارد ولــی غذاهــای دریــای درون ارمنســتان کــم طرفــدار نیســت ماهــی ایشــخان یکــی دوباره پيدا كردن خــوش خوراکتریــن ماهــی هــای دریاچــه ســوان اســت کــه شــباهت زیــادی بــه ماهــی قــزل آلا دارد خرچنــک دریاچــه ســوان نیــز طرفــداران زیــادی دارد.

  برچسب ها : ,

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید